Naaien·Pinspiration·Sew·sewing·Tutorial

Winter Pinspiration

Joepie, het is weer ‘pinspiration’-tijd!
Blijft een leuke uitdaging, vind ik: op pinterest (of elders) op zoek gaan naar een kledingstuk dat je aanspreekt, en dit namaken. In mijn geval door gebruik te maken van een patroon van Ellie&Mac.
Soms is het voor de hand liggend, en maak ik het kledingstuk na door het bestaande patroon te knippen. Soms moet je een patroon ‘hacken’: je gaat dan aanpassingen doen om het patroon te kunnen gebruiken naar eigen inspiratie.

Yes, it’s pinspiration time again!
For me, this remains such a fun challenge: to look for something that appeals to you on pinterest (or elsewhere), and to imitate this. In my case by using an Ellie & Mac pattern.
Sometimes it’s obvious, and you copy the garment by cutting the existing pattern. Sometimes you have to ‘hack’ a pattern: you will then make adjustments to be able to use the pattern to your own inspiration.

Ik koos deze keer een afbeelding van een kledingstuk waarbij ik meteen aan de ‘to the point dress’ moest denken. Bij mijn inspiratie-foto is de band onderaan echter asymmetrisch, en is er een kraag aanwezig. Dus kon ik wel vertrekken van het bestaande patroon, maar was een ‘hack’ noodzakelijk.

This time I chose an image of a piece of clothing where I immediately thought of the ‘to the point dress’. In my inspiration photo, however, the band at the bottom is asymmetrical, and there is a collar present. So I could start from the existing pattern, but a ‘hack’ was necessary.

Ik laat jullie even meekijken hoe ik het heb aangepakt!

Let me share with you how I tried to hack the pattern to achieve the desired look.

Het patroon aanpassen: aan de slag met patroonpapier!
Adjusting the pattern: get started with pattern paper!

Ik nam eerst het rokdeel over op patroonpapier, en hertekende daarbij de rand onderaan, zodat deze asymmetrisch werd.

I first copied the skirt part on pattern paper, redesigning the border at the bottom so that it became asymmetrical.

Voor de kraag tekende ik een rechthoek, waarbij de lengte ongeveer 12 à 13 cm langer was dan de lengte van de neklijn.

I drew a rectangle for the collar, the length of which was 5 inches longer than the length of the neckline.

Stof knippen
Cutting the fabrics

Door mijn nieuwe patroondelen om te vouwen, knipte ik alle delen uit. De patroondelen voor het lijfje (met rokdeel) knipte ik gespiegeld.

By folding over my new pattern parts, I cut out all the parts. I cut the pattern parts for the bodice (with skirt part) mirrored.

Voor het creëren van de kraag verknipte ik mijn patroondeel om te kunnen colourblocken (zie versie 1). Dan verkrijg je vier delen, die je afwisselend (een korter deel, gevolgd door een langer en zo tot een cirkel) aan elkaar gaat zetten. Bij mijn tweede versie knipte ik de kraag uit 1 stof, en had ik dus slechts twee delen die ik aan elkaar zette. (zie versie 2)

To create the collar I cut up my pattern part to be able to color block (see version 1). Then you get four parts, which you will alternate (a shorter part, followed by a longer and so to a circle) put together. In my second version I cut the collar from 1 fabric, so I only had two parts that I had to attatch. (see version 2)

Hieronder even alle onderdelen.

These were all the parts when everything had been cut out.

img_9922.jpg

Naaien
Sewing

Ik begon met het kraagdeel. Ik zette alle delen aan elkaar (stof met de rechte kant tegen elkaar) aan de korte zijdes, en wisselde een korter deel telkens af met aan langer, tot ik een doorlopende band had.
Dan naaide ik aan een kant over de lange zijde heen. De stof ligt hierbij nog steeds met de rechte kanten op elkaar. Bij de versie met colour block vouwde ik het korte deel doormidden. Aan beide kanten van het langere deel, zie je dus de helft van het kortere deel liggen.
Je draait nu de kraag naar buiten, zodat de goede kant van de stof zichtbaar is. Ik topstitchte de naden voor een nettere afwerking.

I started by sewing the collar. You first sew the parts together along the short sides. When colorblocking, you alternate. When all the short sides are sewn together (with the fabrics laying with the right sides together), you get a continuous circle.
Then I sewed over the long side on one side. The fabric still lies with right sides together. For the color block version, I folded the short part in half widthwise. So you see half of the shorter part on both sides of the longer part.
You now turn the cowl-piece inside out, with the right sides on the outside, and topstitch.

Hierna naaide ik eerst de randen aan het rokdeel van voor- en achterpand. Dat is even opletten dat je het juiste deel neemt, maar het naaien zelf is eenvoudiger dan bij het originele patroon, omdat je geen ‘v’ hoeft te naaien!

After this I first sewed the edges on the skirt part of the front and backpanel. You need to be careful to you take the correct part, but the sewing itself is easier than with the original pattern, because you do not have to sew a “v”!

img_9931.jpg

Vervolgens naai je de schoudernaden, zet je de mouwen in en sluit je de zijnaden, zoals je in de handleiding bij het patroon kan volgen.

Next, sew the shoulder seams, insert the sleeves and close the side seams, as you can follow in the manual that comes with the pattern.

Ten slotte nog het kraagdeel. Ik zocht eerst het midden van de lange, nog open, zijde en stak er een naald om het midden te markeren.
Mijn kledingstuk lag met de rechte kanten naar binnen toe. Het kraagdeel liet ik als het ware in het kleedje zakken, waarbij de gesloten kant naar onder ligt en dus in het kleedje verdwijnt.
Nu legde ik de kraag tegen de neklijn, zodat de lange open zijde samen gaat vallen met de neklijn. Ik werkte vanuit het midden van het kraagdeel naar de zijkanten toe.
Het midden van het kraagdeel liet ik samenvallen met de schoudernaad. Ik speldde dan eerst de ene zijde, aan de linkerkant, en vervolgens de rechterzijde. Dit alles zonder het kraagdeel op te rekken. De uiteindes van het kraagdeel zullen mekaar automatisch overlappen. Eens alles gespeld was, zette ik het kraagdeel vast met de overlockmachine.

Finally, the collar part. First I searched for the center of the long, still open, side and used a needle to mark the center.
My dress lay with the straight sides inwards. As it were, I lowered the collar part into the dress, with the closed side lying down and disappearing into the dress.
Now I matched the collars open side with the neckline. I worked towards the sides from the middle of the collar part.
I let the middle of the collar part coincide with the shoulder seam on the right. I first pinned one side, to the left, and then to the right. All this without stretching the collar part. The ends of the collar part will automatically overlap. Once everything was pinned, I secured the collar part to the neckline with my overlock machine.

Enkel nog zomen, en dan: klaar!

Only hems, and then: done!

Dit was mijn testversie. Voor de pinspiration-uitdaging maakte ik nog een tweede, langere versie (versie 1 was mini-dress-lengte, en viel wat kort uit naar mijn zin).

This was my try-out-version. For my pinspiration challenge, I made a second one. That one has a uni-coloured collar and is dress length, instead of tunic length.

Versie 1 / Version 1

STOF/FABRICS:
Lots of Dots Collectie Lycklig, webshop droomstoffen.nl:
Stippen, blauw op zwart/ Dots, blue on black: https://webshop.droomstoffen.nl/product/lots-of-dots-zwarte-stippen-op-blauwe-achtergrond-lycklig-french-terry/
Paneel, bladeren/ Panel, leaves: https://webshop.droomstoffen.nl/product/lots-of-dots-bladeren-blauwtinten-lycklig-french-terry/

En dan de uiteindelijke ‘pinspiration’ versie / My second version for the pinspiration challenge

STOF/FABRICS

http://destoffengalerij.be/leafs

Zelf een poging wagen? Hier is mijn affiliate link naar het patroon:
https://www.ellieandmac.com/collections/juniors-womens-patterns/products/womens-to-the-point-tunic-dress-pattern?aff=464

If you want to give this one a shot yourself, here’s my affiliate link for this pattern: https://www.ellieandmac.com/collections/juniors-womens-patterns/products/womens-to-the-point-tunic-dress-pattern?aff=464

 

Naaien·Sew·sewing·Tutorial

Grow with me – PJ’s

Ik hackte de Grow With Me PJ van Ellie&Mac om een nettere afwerking te verkrijgen, en laat jullie hier zien in woord en beeld hoe ik het heb aangepakt.

I hacked the Grow With Me PJ from Ellie & Mac to get a cleaner finish, and show you here in word and image how I tackled it.

Ik knipte eerst alle delen voor een slaapkleedje: de voor- en achterpas, het voor- en achterpand (rokdeel), de mouwen, de nekband en de ruche vooraan.
Ik knipte de achterpas twee maal. Dat hoef je normaal niet te doen, maar ik wilde graag de schoudernaden en achterpas-naad wegwerken.

First I cut all the pieces for a nightgown: the front and back yoke, the front and back panel (skirt part), the sleeves, the neck band and the ruffle at the front.
I cut the back yoke twice. You don’t normally have to do that, but I wanted to get rid of the shoulder seams and the back seam.

Hoe ging ik nu te werk?

Now how did I proceed?

Stap 1: Speld één deel van de achterpas vast op het achterpand, rechte kanten op elkaar. Gewoon zoals de handleiding van het patroon het aangeeft. Je kan deze alvast een stiksel geven zodat hij dadelijk niet gaat verschuiven.

Step 1: Pin one part of the back yoke onto the back panel, right sides together. Just as the manual indicates. You can already give it a stitching so that it will not shift during the next step.

img_9331-1

Stap 2: Speld ook het tweede deel van de achterpas vast op het achterpand, maar deze keer met de rechte kant van de achterpas, tegen de verkeerde kant van het achterpand. De lange zijde van beide achterpassen ligt dus tegen de bovenzijde van het achterpand, waarbij het achterpand tussen beide achterpassen ligt. Naai met een rechte steek of met je overlockmachine alles aan elkaar.

Step 2: Now pin the second part of the back yoke onto the back panel, but this time with the right side of the back yoke, against the wrong side of the back panel. The long side of both back passes is therefore against the top raw edge of the back panel, the back panel being between the two back yokes. Sew everything together with a straight stitch or with your overlock machine.

Stap 3: Klap beide achterpassen naar boven, zodat deze met de verkeerde kant tegen elkaar aanliggen, en strijk de naad plat. Je kan nu de naadwaarde binnenin aan de achterpassen vastzetten door topstitching, maar dit is niet noodzakelijk.

Step 3: Fold both back yokes upwards so that they are facing each other with the wrong side, and flatten the seam. You can now attatch the seam allowance inside to the back yokes by top stitching, but this is not necessary.

img_9334-1

Stap 4: Vanaf deze stap is het niet eenvoudig alles duidelijk te verwoorden, dus ik hoop dat de foto’s één en ander verduidelijken… Eerst en vooral leg je de voorpas met de rechte kant tegen de rechte kant van de achterpas, zodat de schoudernaden samenvallen. Ik liet de tweede achterpas hier nog naar beneden geklapt, zodat je eigenlijk normaal zou doen om voor-en achterpand aan elkaar te zetten.

Step 4: From this step it is not easy to articulate everything clearly, so I hope that the pictures clarify things … First of all you place the front yoke with the right side against the right side of the back yoke, so that the shoulder seams allign. I left the second back yoke folded down at this moment. You can pretend the inside back yoke isn’t there at this point.

Ik stikte deze naad alvast aan elkaar, zodat ze bij de volgende stap, waarbij ik ook de tweede achterpas ga vastzetten en zo de schoudernaden zal verstoppen, niet meer kunnen verschuiven.

I stitched this seam together so that in the next step, where I will also secure the second back yoke and thus hide the shoulder seams, they cannot shift.

Stap 5: Dit is een beetje tricky om uit te leggen. Je klapt de achterpas aan de binnenkant van je kledingstuk nu weer omhoog, zodat de schoudernaden samenvallen met de schoudernaden die je in de vorige stap vaststikte. We gaan nu eerst de ene schoudernaad, en dan de andere aanpakken. Ik draai de achterpas die nog los is om, omheen (niet overheen!) de reeds gestikte schoudernaad, zodanig dat de schoudernaden opnieuw samenvallen, en de nog losse achterpas met de rechte kant tegen de verkeerde kant van de voorpas aan komt te liggen. Dit stik je vast, of haal je door de overlockmachine.

Step 5: This part is a bit tricky to explain. You now fold the back yoke on the inside of your garment up again, so that the shoulder seams coincide with the shoulder seams that you stitched in the previous step. We will now first tackle one shoulder seam, and then the other. I turn the back yoke that is still loose, around (not over!) the already stitched shoulder seam, in such a way that the shoulder seams allign again, and the still loose back yoke comes to lie with the right side on the wrong side of the front yoke. You stitch this or use the overlock machine.

img_9340-1

Je kan, als het goed is, de achterpas nu terug in zijn juiste positie brengen, en de schoudernaad zit verstopt tussen beide achterpas-delen.

You can, if all goes well, now bring the back yoke back into its correct position, and the shoulder seam is tucked between the two back yoke sections.

img_9341-1

Dit herhaal je aan de andere kant. Je klapt dus het nog losse deel omheen de reeds gestikte schoudernaad, zodat de schoudernaden opnieuw samenvallen, waarbij de losse achterpas met de rechte kant tegen de verkeerde kant van de voorpas aanligt.

You repeat this on the other side. So you fold the second, still loose part around the already stitched shoulder seam, so that the shoulder seams allign again, with the loose back yoke with the right side against the wrong side of the front yoke.

Je kan nu opnieuw alles terug in de goede positie klappen, zodat beide schoudernaden nu zijn weggewerkt.

You can now fold everything back into the right position, so that both shoulder seams are now concealed.

img_9342-1

Stap 6: Je merkt nu dat de binnenkant van je kledingstuk netter zal zijn afgewerkt. De naad van de achterpas en het achterpand zit netjes weggewerkt tussen beide achterpassen.

Step 6: You now notice that the inside of your garment will be nicer finished. The seam of the back yoke and the back panel is neatly concealed between the two back yokes.

img_9343-1

En ook de schoudernaden zijn netjes weggestopt tussen beide achterpassen.

And the shoulder seams are neatly tucked away between both back yokes as well.

img_9344-1

De rest van het kledingstuk werk je af volgens de instructies bij het patroon. Bij het inzetten van de mouwen zorg je dat de randen van de achterpassen beiden netjes samenvallen met de mouwkop, wanneer je deze vaststikt. Hetzelfde geldt bij het aanzetten van de nekboord. Let erop dat je beide achterpassen meestikt bij het aanzetten ervan.

Finish the rest of the garment according to the instructions that accompany the pattern. When inserting the sleeves, make sure that the edges of the back yokes coincide neatly with the sleeve head when you stitch it. The same applies to the neckband. Make sure you allign both back yokes when you stitch them on.

Ik vind het vooral fijn dat je kledingstuk eens het af is er een pak ‘netter’ uitziet. Ook al merk je hier aan de buitenkant niet zo veel van. Persoonlijk hou ik er wel van dat je nu aan de neklijn niet de verkeerde kant van de stof van het achterpand ziet liggen. Het zit hem in de details…

I especially like that your garment, once it is finished, looks a lot ‘cleaner’. Even if you don’t notice it that much on the outside. Personally, I like that you don’t see the wrong side of the back fabric on the neckline. It’s all in the details …

Terwijl ik toch pyjama’s naaide, maakte ik ineens een hele ‘grow-with-me-collectie’ voor deze winter. Telkens afgewerkt zoals hierboven omschreven. Mijn meiden kunnen alvast knus de winter door!

While I was at it, I have sewn a whole ‘grow-with-me’-collection for the upcoming winter. I used the method described above on all of them. My girls can cozy through the winter!

Het leukste vind ik nog steeds dat dit een gratis patroon is, met héél veel opties en bruikbaar voor zowel jongens als meisjes. Ik zou zeggen: waar wacht je nog op?

Kids Grow With Me Pajama Pattern

(= aff.link)

The best thing I still think is that this is a free pattern, with lots of options and usable for both boys and girls. I would say: what are you waiting for?

https://www.ellieandmac.com/collections/wacky-free-patterns/products/unisex-kids-grow-with-me-pajama-pattern?aff=464

(= aff.link)

Wat ik nog kon terugvinden betreffende de stoffen die ik gebruikte:

De pyjama met het schaapje is een paneeltje van het merk Qjutie, dat ik aankocht via stoffen.net. Het is er nu jammer genoeg uitverkocht. Ik vond het online wel nog terug hier: https://www.stoffen-hemmers.be/katoenen-jersey-paneel-sheep en https://www.kickenstoffen.nl/ecru-geel-grijs-S-paneel-tricot

Het slaapkleedje in lichtgrijze brushed french terry van Poppy, met gekroonde katten, kocht ik via de webshop van naaiplezier.nl. Ook deze stof is intussen echter uitverkocht. Ik vond deze ook niet meteen nog terug.

Het paneel met de eenhoorn noemde ‘unicorn dream’, maar kon ik online nergens meer terugvinden, en ik weet ook niet meer waar ik het precies kocht. Wel vond ik nog de ‘roze’ versie online: https://www.glitzerpueppi.com/Jersey-Panel-Unicorn-Dream-light-pink-pink of https://www.loiseaufabrics.com/unicorns-at-play-pink-panel-jersey-knit-approximately-1-meter/

De witte tricot met paarden erop kreeg ik volgens mij ooit eens bij een verrassingspakket. Ik kon deze stof niet meer traceren.

 

Naaien·Pinspiration·Sew·sewing·Tutorial

The Breezy Cape Cod Mash Up

Ik toonde jullie onlangs al mijn zomers geïnspireerde (of moet ik gepinspireerde zeggen?) 24/7-top, maar tijdens mijn zoektochten langs webshops kwam ik natuurlijk nog wel meer inspirerende kledingstukken tegen…

I recently showed you all my summer-inspired (or should I say pinspired?) 24/7 top, but during my searches through web shops I naturally came across more inspiring items of clothing …

Onder meer deze jurk deed me onmiddellijk denken aan het Cape Cod patroon van Ellie&Mac, vanwege de afwerking aan de halslijn.
Maar… het Cape Cod patroon is een patroon voor kinderen tot 14 jaar, daar hoor ik al even niet meer bij, én bovendien is dat het patroon voor een zwempak…

Among other things, this dress immediately reminded me of the Cape Cod pattern by Ellie & Mac, because of the finish on the neckline.
But … the Cape Cod pattern is a pattern for children up to the age of 14, I don’t belong there anymore, and moreover that is the pattern for a swimsuit …

img_4152

Toch bleef het in mijn hoofd hangen… Zou het doenbaar zijn om van de grootst beschikbare maat een maatje S te maken?
Tja, je raadt het al, ik deed een poging 🙂

Still it stuck in my head … Would it be feasible to make a size S from the largest available size?
Well, you guessed it, I made an effort 🙂

Zo ging ik te werk…

This is what I did…

POGING 1/TRY-OUT 1

Ik koos het patroon van het Breezy kleedje van Ellie&Mac als basis, en printte de grootste maat van het Cape Cod patroon. Dat legde ik over het patroondeel voor de top van de Breezy heen. Met wat patroonpapier tekende ik de contouren van het Breezy kleedje over, maar aan de halslijn paste ik de Cape Cod halslijn in.

I chose the pattern of the Breezy dress from Ellie & Mac as the basis, and printed the largest size of the Cape Cod pattern. I put that over the pattern part for the top of the Breezy. With some patternpaper I drew the contours of the Breezy dress, but fitted the Cape Cod neckline on the neckline.

 

Nadien deed ik ongeveer hetzelfde met het achterpand voor het bovenlijf. Ik nam als basis de top van de Breezy jurk, en legde het achterpand van de Cape Cod eroverheen. Opnieuw volgde ik de contouren van de Breezy, en paste de neklijn aan, om zo een open rug te verkrijgen.

Afterwards I did about the same with the back of the torso. I took the top of the Breezy dress as a base, and laid the Cape Cod back over it. Again I followed the contours of the Breezy, and adjusted the neckline, to get an open back.

En toen ging ik aan de slag… Ik volgde voor de top de instructies uit de handleiding van het Cape Cod patroon, en voor het rokdeel eenvoudigweg die van de Breezy jurk.
Zo kwam mijn testversie tot stand, en daar was ik al behoorlijk tevreden mee.

And then I got to work … I followed the instructions from the Cape Cod pattern manual for the top, and simply proceeded with the Breezy dress for the skirt part.
This is how my test version came about, and I was already quite satisfied with that.

 

POGING 2/TRY-OUT 2

Het kleedje dat ik gebruikte ter inspiratie heeft natuurlijk wel korte mouwen…
Dus besloot ik om ook dit uit te testen. Hier onder zie je met foto’s en uitleg hoe ik te werk ging…

The dress I was trying to recreate is short-sleeved. So I decided to attempt a short-sleeved version too. I’ll show you with pictures and info how I went about it.

 1. Om te beginnen gebruikte ik het patroondeel voor het voorpand dat ik voor mijn eerste versie op patroonpapier tekende, om op het geprinte voorpand van de Breezy uitsparingen te maken in de halslijn, gebaseerd op deze van het Cape Cod patroon.To start with, I used the pattern part for the front panel that I drew on patterned paper for my first version, to make cut-outs in the neckline on the printed front panel of the Breezy Dress, based on that of the Cape Cod pattern.

2. Ik tekende het aangepaste voorpand en het originele achterpand van de Breezy Dress over op de stof, alsook de mouwen. Voor de uitsparingen tekende ik ook bijpassend beleg, zodat ik dit netjes af kon werken. Vervolgens knipte ik alle delen uit.

I copied the modified front and the original back of the Breezy Dress on the fabric, as well as the sleeves. For the cut-outs, I also drew matching lining, so that I could finish this neatly. Then I cut out all the parts.

3. Het naaiwerk kon beginnen! Ik startte met het beleg van de uitsparingen. Ik speldde deze vast met de rechte kanten op elkaar, en stikte zo dicht als kon bij de rand van de stof. Vervolgens keerde ik het beleg naar binnen, knipte de randen aan en stikte dit van bovenaf vast, zodat de uitsparingen netjes afgewerkt waren.

Now for the sewing of my garment! I started with the lining on my cut-outs. I pinned the liner fabric right sides together with the fabric of my front bodice, making sure the raw edges of the liner and the cut-outs were aligned. I stitched as close as possible to the edge of the fabric. Then I turned the lining inside, trimmed the edges and topstitched it so that the cut-outs were neatly finished.

4. Nadien naaide ik de schoudernaad, zette ik de mouwen in en naaide ten slotte de zijnaden van het bovenlijf dicht. Dan restte mij enkel nog de nekband. Ik verdeelde deze eerst in vier delen, zoals steeds, en deed hetzelfde met de neklijn. Bij het voorpand kon ik natuurlijk niet het midden gaan zoeken. Daar speldde ik het voorpand zodanig dat alle stukken symmetrisch kwamen ten opzichte van het midden van de nekband. En toen lockte ik de band vast aan het lijfje.

Afterwards I sewed the shoulder seam, put on the sleeves and finally sewed the side seams of the bodice closed. Then only the neckband remained. I first divided it into four parts, as always, and did the same with the neckline. At the front, of course, I couldn’t go looking for the middle. There I pinned the front pieces so that all the pieces came symmetrical to the center of the neckband. And then I locked the neckband to the bodice.

5. Om de gelockte naad ter hoogte van de uitsparingen weg te werken, besloot ik de naadwaarde niet aan het lijfje vast te stikken, zoals je gewoonlijk doet, maar het naar boven om te slaan en vast te zetten aan de nekband zelf. Op die manier was die naadwaarde niet meer zichtbaar en het geheel mooi afgewerkt.

To get rid of the visible locked seam at the height of the cut-outs, I decided not to topstitch the seam allowance to the bodice, as you usually do, but to flip it up and secure it to the neckband itself. That way the seam allowance was no longer visible and the whole bodice was nicely finished.

6. Ten slotte zette ik ook het rokdeel in elkaar en zette dit vast aan het lijfje, gewoon zoals de handleiding van de Breezy Dress het voorstelt. Klaar!
Deze stof haalde ik op de webshop van Driessen.nl (niet meer verkrijgbaar).

Finally, I also put the skirt part together and attached it to the bodice, just as the manual of the Breezy Dress suggests. Ready!

Finale/FINALS

Nu was het tijd om het kleedje echt te gaan namaken. Eens de stoffen gekozen, kortte ik het bovenlijf van het kleedje nog een beetje in. Ik tailleerde het ook nog een tikkeltje meer. Om te voorkomen dat de rok het topje naar beneden trekt, naaide ik Framilonband mee in de taillenaad. Zo blijft alles netjes op z’n plek. En had ik opnieuw een geslaagd ‘pinspired’ kleedje 🙂
De blauwe stof komt van de webshop van Hazeltjes uit de reeks van Fabrilogy: https://www.hazeltjes.nl/winkel/stoffen/tricot/royalblau-jersey-uni-fabrilogy-600/
De gebloemde stof komt uit de ‘by Lisan’-reeks van Driessen.nl: https://driessenstoffen.nl/shop/by-lisan/katoenen-tricot-8979-by-lisan/

Now the time had come to really imitate the dress. Once the fabrics had been chosen, I shortened the bodice a little. I also took it in a little at the waist. To prevent the skirt from pulling the top down, I sewed Framilon tape in the waist seam. This way everything stays in its place. And again I have a successful ‘pinspired’ dress 🙂

Mijn aff.link naar Breezy Top & Dress- patroon: https://www.ellieandmac.com/collections/adult-dress-patterns-1/products/breezy-womens-dress-pattern?aff=464

Mijn aff.link naar het Cape Cod- patroon: https://www.ellieandmac.com/collections/swimwear/products/cape-cod-swimsuit-cover-up-mix-match-pattern?aff=464

Naaien·Pinspiration·Sew·sewing·Tutorial

Summer pinspiration

Dit blijf ik zó leuk vinden: pinspiration. Niets leukers dan door webshops heen scrollen en screenshots nemen van kledingstukken die je mooi vindt en denken: “Hé, deze kan ik zelf maken!”
Ik kijk er dan ook telkens opnieuw naar uit, naar de ‘pinspiration-tour’ van Ellie&Mac!
De zomerversie is nu bezig, en ik deed een poging om deze top na te maken:

I just love making my Pinspirations come true! Nothing more fun than scrolling through web shops, taking screenshots of things you like and meanwhile thinking: “I can make this myself!” I look forward to the calls for Pinspirationtours by Ellie&Mac every time, because they have so many patterns and hacking them occasionally isn’t that hard either! The Summer Pinspiration Tour is now open, and I attempted to copy this top:

IMG_4532[1]

Ik dacht hiervoor aan het patroon van de 24/7-top, die ik daarvoor wel een beetje moest ‘hacken’.

I had the 24/7-top with a little hack in mind to recreate it.

Zo ging ik te werk:

This is what I did:

Ik nam het bovendeel van het achterpand, en legde de middenachter van dat patroondeel gelijk met middenvoor van het patroondeel van het voorpand. Ik zorgde dat de aangeknipte mouwen van voor- en achterpand boven elkaar lagen en tekende dan een lijn op het voorpand, om ervoor te zorgen dat voorpand en achterpand mooi in elkaar zouden overlopen bij de zijnaad onder de oksel.

I used the top piece of the back and aligned the middle back fold line with the middle front fold line on the front pattern piece. I made sure the dolman sleeves were aligned too and drew a line on the front panel to create a seam across the chest that aligns with the seam of the back panel. The pictures underneath show you exactly what I did.

Vervolgens knipte ik het voorpand, waarbij ik bij de borstnaad ongeveer 1 cm breder knipte, zodat ik middenvoor een beetje kon fronsen.

Now I started cutting into my fabrics. For the front panel I wanted to create some gathers in the middle. When cutting the bottom part of the front panel, I flared out a little underneath the chest seam to make this possible.

img_45271.jpg

Dan restte me gewoon nog alles aan mekaar te stikken. Et voila!
Na mijn eerste pasbeurt kortte ik het bovendeel van het voorpand nog een tikkeltje in, omdat anders de rand van mijn BH zichtbaar was…

Now all I had to do was sewing it all together. Et voila! After my first fit, I did shorten the top of the front panel a little, to make sure my bra wasn’t showing through the lace…

Maar dus een heel eenvoudig naaisel, en een geslaagde pinspiration wat mij betreft!
Wat vind jij er van?

All in all a pretty straight forward sew, and a successful pinspired top if you ask me! Feel free to share your thoughts!

Ook proberen?

Try it yourself?

Dit is de aff.link naar het patroon: https://www.ellieandmac.com/collections/adult-tops/products/womens-24-7-top-pattern?aff=464

This is the aff.link to the pattern I used: https://www.ellieandmac.com/collections/adult-tops/products/womens-24-7-top-pattern?aff=464

De stofjes kocht ik in een lokale stoffenwinkel te Ledeberg.

The fabrics came from a local fabrics shop in Ledeberg, Belgium.

 

Naaien·Sew·sewing·Tutorial

Wacky Wednesday – Be Bold

Ik naaide weer eens wat voor een “Wacky Wednesday” van Ellie&Mac! Dan koop je zes patronen aan 1USD (dat is minder dan €1!), en deze keer is het Be Bold patroon één van de patronen in promo. Ik testte die destijds, als pril tester bij Ellie&Mac en naaide toen enkel twee tops. Deze keer wilde ik ook het kleedje eens maken. Dit is een patroon voor katoenen stof, dus past ook helemaal binnen mijn ‘ik-naai-eens-een-tijdje-hoofdzakelijk-met-katoen’-periode 🙂

It’s been a while since I last participated a “Wacky Wednesday” from Ellie & Mac! (That’s the weekly promo at Ellie&Mac, where you can buy six patterns at 1USD (that’s less than € 1!) And this time the Be Bold pattern is one of the patterns in promo. I tested it at the time as an early tester at Ellie & Mac and back then sewed only two tops. This time I also wanted to make the dress-version. This is a pattern for cotton fabric, so it also fits perfectly within my ‘I-sew-mainly-with-cotton’ period 🙂

Ik koos een heerlijk luchtige viscose uit mijn voorraad, en ging aan de slag!
Maxi-jurken zijn nog steeds in de mode, dus voerde ik een kleine hack uit.
Ik heb het patroon met 40 cm verlengd (gewoon de lijnen doorgetrokken middenvoor en de zijnaden), zodat het kleedje net boven mijn enkel valt.
Al toen ik de stof ging knippen, wist ik het: dit wordt één van mijn meest gedragen kleedjes in 2019! Intussen is hij al een week of twee af, en effectief, ik droeg de Be-Bold-Dress al meermaals!

I chose a wonderfully light viscose from my stock, and started working.
Maxi dresses are still in fashion, so I did a little hack.
I have extended the patternlines by 15.75 inch (just extended the middle front lines and the side seam lines accordingly), so that the dress falls just above my ankle.
When I started to cut the fabric, I knew: this will be one of my most worn dresses in 2019! In the meantime it has already been finished a week or two, and effectively, I already wore the Be-Bold Dress several times!

Kijk zelf maar even, wat vinden jullie ervan?

Take a look for yourself, what do you think?

En aangezien dit een snel en eenvoudig patroon is, maakte ik ineens ook nog een top, waarbij ik een rekker in de zoom mee stikte, zodat het mooi aansluitend is. Dit is een los vallende top, ideaal voor warmer weer, waarbij je het gevoel hebt dat zowel alles tegen je aan gaat plakken… Zoals nu hier het geval is.
Ik koos voor een zwarte structuurkatoentje als basis, en werkte af met een wit kant met mooi afgewerkte zelfkant. Geen zoomwerk meer!

And since this is a fast and simple pattern, I made another top, stitching elastic band while forming the hem so that it is nicely fitted at the bottom. This is a loose-fitting top, perfect for when the weather gets hot, so hot it makes you feel like everything is sticking to your skin… As is the case here at the moment.
I chose a black structured cotton as a base, and finished with a white lace with beautifully finished hem. No more hemming for the ruffle!


Ik maakte telkens de versie S.

I made a size S both times.

Wil je ook met dit patroon aan de slag, of ben je benieuwd welke andere patronen er ook in promo zijn vandaag (woensdag 26/06/2019)? Klik op mijn aff.link, en neem een kijkje!
https://www.ellieandmac.com/collections/wacky-free-patterns?aff=464

Interested to purchase this pattern, or curious about the other patterns on sale (Wednesday 26th of June)? Click my aff.link and check it out!
https://www.ellieandmac.com/collections/wacky-free-patterns?aff=464

Naaien·Sew·sewing·Tutorial

Tangerine/Tammy Mash Up

In mijn vorige blogpost stelde ik de nieuwste release van Annelaine Patterns voor: de Tangerine jurk (en een klein vogeltje fluisterde me toe dat er ook een versie voor dames komt!)

In my previous blog post I presented the latest release of Annelaine Patterns: the Tangerine dress (and a little bird whispered to me that there will also be a version for ladies!)

Nu had ik nog wat overschot van de stof met de walvissen, maar niet voldoende om nog een volledige jurk uit te krijgen. Ik vond in mijn stoffenvoorraad nog een matchende uni-tricot, en plots borrelde het idee in me op om te gaan combineren met het Tammy-patroon van Annelaine Patterns. Want hoe tof zou het niet zijn om de eye-catchers van beide kleedjes te gaan combineren? Zo gezegd, zo gedaan: ik nam het lijfje van de Tammy met de mooie diep uitgesneden rug en kruisende bandjes over in de uni-tricot, en het rokdeel met die knappe geschulpte zoom van de Tangerine van het walvis-stofje.

Now I still had some surplus fabric with the whales, but not enough to get a full dress out off it. I found another matching jersey in my fabric stock, and suddenly the idea came to me to combine it with the Tammy pattern from Annelaine Patterns. Because how cool would it be to combine the eye-catchers of both dresses? No sooner said than done: I cut out the bodice of the Tammy with the beautiful deep-cut back and crossing straps in the plain knit, and the skirt part with that handsome scalloped hem of the Tangerine in the whales fabric.

Veel aanpassingen hoefde ik niet te doen!
Ik korte het lijfje van de Tammy zo’n cm of twee in, zodat het net zo lang was als de patroondelen voor het lijfje van de Tangerine.
En verder… niks!

I didn’t have to make many adjustments!
I cut the bodice of the Tammy an inch or so shorter, so that it was just as long as the pattern parts for the bodice for the Tangerine.
And further more … nothing!

Op de foto merk je dat het rokdeel iets breder is dan het lijfje. Ik naaide eerst het lijfje. Bij het in elkaar zetten van het kleedje verdeelde ik zowel de onderkant van het lijfje als het rokdeel in vier delen (de zomen aan de zijkant, middenvoor en middenachter).
Ik spelde het rokdeel en lijfje op deze vier punten aan elkaar vast.
Tijdens het locken van de naad rok ik het bovenlijfje iets uit, zodat alles netjes aan elkaar paste. Even strijken, en tadaa… Klaar!

On the photo you notice that the skirt part is slightly wider than the bodice. I first sewed the body. When putting the drss together I divided both the bottom of the bodice and the skirt part into four parts (the hems on the side, center front and center back).
I pinned the skirt part and bodice together on these four points.
While locking the seam, I stretched the bodice slightly so that everything fits neatly together. Ironing, and tadaa … Ready!

En zo kunnen mijn twee dametjes lekker twinnen! Dezelfde jurk, en toch ook weer helemaal niet!

And this way my two little ladies can twin! The same dress, and actually not the same dress at all!

Gebruikte patronen:

Bovenstaande links zijn affiliate links. Ik krijg een kleine commissie indien je overgaat tot aankopen via deze links. Het kost jou niets extra, maar geeft mij wel de kans om opnieuw deel te nemen aan tests…

Patterns I used:

The above links are affiliate links. I might get a small commission if you proceed with purchases through these links. It doesn’t cost you anything extra, but it gives me the chance to participate in tests again …

Naaien·Sew·sewing·Tutorial

True Romance 2

Ik maakte een tweede True Romance Top van Pattern Emporium, en nam deze keer de tijd om foto’s te nemen van de manier waarop ik de mouwboorden heb aangezet.

So, I made my second True Romance Top by Pattern Emporium and this time around I took the time to take pictures on how I attatched the sleeve cuffs.

Normaal gezien zet je bij dit patroon de mouwboord vast aan de mouw vooraleer je de zijnaden sluit. Maar dan zie je aan de binnenkant van de mouwboord dus de naadwaarde zitten, en dat vind ik persoonlijk minder mooi afgewerkt. En ik moet toegeven dat ik de eerste maal dat ik dit patroon gebruikte, de handleiding niet doornam, want verder is alles zeer straight-forward… Maar daardoor moest ik gaan improviseren, want ens ik bij de mouwboorden kwam, kon ik die onmogelijk zodanig uitrekken dat ik hem aan de mouw kon vast zetten. Dus deed ik het met plooitjes in plaats van rimpelen.

Normally you attatch the cuff before closing the side seam of the sleeve, and stretching it, causing the gathering on the sleeves end. I must admit, first time around, I wasn’t reading the instructions as well as I should have, and improvised. Since I wanted to attach the cuff the way I was used to, but stretching the cuff as far as I had to to sew it to the sleeve was just not possible. So I used pleats. And loved the result.

Deze tweede keer las ik dus wél de instructies, omdat ik benieuwd was hoe ze het daar aanpakten. Maar dan vond ik dus de afwerking niet zo netjes ogen… Dus nam ik opnieuw de toevlucht tot mijn geïmproviseerde techniek van eerder. En deze keer nam ik ineens ook van elke stap foto’s, zodat ik hier even kan laten zien wat ik deed, voor de mensen die het misschien ook eens willen uittesten.

This second time, I did read the isntructions, since I was wondering how they would advise me to attach the cuff tot the sleeve. If you follow the instructions, you end up having a slighty visible side seem, so I decided to use my improvised method once more.
And took pictures, so I could write a small tutorial for those who would like to try it.

Ik veranderde niets aan de patroondelen, maar pakte enkel het samenstellen anders aan. Zo ging ik te werk.

I didn’t change anything to the pattern pieces. But just did the construction differently.
This is how I did it.

 1. Ik stikte de mouw vast aan het lijfje (waarvan ik dus eerst de schoudernaden stikte), en stikte dan ineens de zijnaden dicht, vanaf de mouwuiteinden tot de onderkant van de top.
  I attached the sleeve to the bodice, and immediatly closed the side seams.
 2. Ik stikte de mouwboorden, die ik eerst over de lengte met de goede kanten op mekaar vouwde. Dan keerde ik de mouwboorden met de goede kanten naar buiten. Nadien vouwde ik de mouwboorden om, klaar om ze aan de mouw te zetten.
  I stitched the cuffs, folding them over lengthwise, right sides together. I then folded the cuffs double right sides out, as you usually do constructing cuffs.

  IMG_1591[1]

 3. Ik verdeelde zowel de uiteinden van de mouwen als de mouwboorden in vier gelijke delen, met spelden.
  I quartered the sleeves end, by using pins. I did the same thing for the cuffs on the raw edge.

 4. Nadien stak ik de mouwboord in de mouw (mijn naaiwerk nog met de goede kanten naar binnen), en legde de onafgewerkte randen van de mouwboord gelijk met de uiteinden van de mouw. De goede kanten van stof en mouwboord tegen elkaar. Ik speldde de mouwboord vast door de merktekens (de spelden) op elkaar te leggen en te spelden.
  I aligned the raw edge of my cuff, with the raw edge of the sleeve, matched up my pins. My bodice inside out, and the cuff inside the sleeve, so the rigth side of the fabric would be on the right side of the cuff.

  IMG_1592[1]

 5. Ik ging nu verder met spelden, door tussen twee spelden het midden te zoeken van de randen van de mouw en deze vast te zetten aan de mouwboord. Zo verkreeg ik in plaats van vier gelijke delen, 8 gelijke delen.
  Between two pins, I know searched for the half of my sleeve, and pinned it, leaving my sleeves end pinned to the cuffs evenly eight times.
  IMG_1603[1]
 6. Ten slotte maakte ik 8 plooien, en gebruikte daarbij, jawel, nog meer spelden. 🙂
  Now I made 8 pleats, using some more pins to secure everything.
  IMG_1594[1]
  IMG_1596[1]
  IMG_1599[1]
  IMG_1600[1]
 7. Ik zette de mouwboorden eerst vast met mijn naaimachine, en stak ze, eens alle spelden waren weggewerkt, door de overlock.
  I basted the cuff to the sleeve, and finally used my serger to finish the whole thing off.

  IMG_1606[1]

Om een lang verhaal kort te maken: je zal veel speldjes steken, maar het is de moeite waard!

Long story short: you will be doing a lot of pinning, but it is so worth it!

IMG_1602[1]

Hier is mijn resultaat, en ik ben er super blij mee. Ik hou van de pasvorm van deze top. Ik vreesde dat de kleur oranje niets voor mij zou zijn, het is een kleur waar ik in kledingzaken nooit spontaan naar zou grijpen, maar ben nu zeer tevreden dat ik het probeerde.

Here’s the result for my second True Romance Top, and I’m very happy with it. I love the fit! I was doubting if the colour orange would be ok for me, but I think it turned out great! It’s a colour I would never buy if going to the store, but I am very happy to have tried it anyways!

Ik kon niet meer achterhalen waar ik deze stof ook alweer haalde… Na opzoekwerk vond ik deze enkel terug in een Engelse webshop: http://the-rabbit-hutch.co.uk/digital-floral-orange-french-terry/ (geen aff.link)

I wasn’t able to find out where I bought the fabric, but did find an English webshop that still has it available: http://the-rabbit-hutch.co.uk/digital-floral-orange-french-terry/ (no aff.link)